วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ธ.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๗๗๐๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๗๗๐๔ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ธ.ค. 2557 ที่ ลย 0023.5/ว7600 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว7485 การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ที่ ลย0023.3/ว345 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลลำดับความสำคัญภัยคุกคาม (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ที่ ลย0023.3/ว344 โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๗๔๘๕ การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๓๔๓ เชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีฯ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2557 ที่ ลย 0023.3/7471 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๗๔๒๑ สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1