วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 3549 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
26 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว3529 การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมามนา อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
26 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 182 ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๓๐๔๓ การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนของอปท.ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๓๔๐๒ ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว3315 การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว174 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 161 คำอธิบายเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 160 จัดส่งข้อปรับปรุง แก้ไข คำอธิบายเพิ่มเติมของแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และส่งรายชื่อผู้ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 3113 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 6 (พ.ค. 2558) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1