วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 เม.ย. 2558 ที่ ลย ๐๐๑๒.๒/ว ๑๒๔ ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 2401 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 2362 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 2343 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 2280 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๕๑ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 2244 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 4 (เดือน เม.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 2230 การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 1884 การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Coreteam) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท.ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๐๖๘ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1