วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 4494 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 4493 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 4382 หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ลย0023.4/ว4190 การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 4266 แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 4213 ขอเชิญประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. (ITA) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2558 ลย0023.3/ว 4194 การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 227 ขอเชิญร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 4105 การจัดทำโครงการด้านการรักษาความสะอาด และการลดปริมาณขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 17 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 233 ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1