วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ส.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 5474 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08.4.3/6129 ลว 21 มิ.ย.2555 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 5466 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.หอพัก พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2559 ที่ 0023.4/ว 5411 สำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 ที่่ ลย 0023.3/ว 5370 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 ลย 0023.1/ว 232 การดำเนินการคัดเลือกบุคคคที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 ลย 0023.1/ว 232 การดำเนินการคัดเลือกบุคคคที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2559 ที่ ลย ท0023.4/ว 5325 การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559ให้สอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 5292 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 227 ขอแก้ไขแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป(อาหารเสริมนม) (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2559 ลย 0023.1/5189 การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1