วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว 7068 การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นการบริหารงานปกครองท้องถิ่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2558 ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๙๓๔ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส ๑ ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒๗ การบันทึกและการปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว 6940 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว 8678 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว 6721 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว 6737 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว 6737 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๗๖๒ การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1