วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.พ. 2559 ลย 0023.2/ว 1051 ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของ ก.ท. ประเภท1
10 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 1018 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 0942 เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 34 เชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 033 การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 0921 การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ลย 0023.2/ว 0824 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๐๘๘๖ การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.5/ว26 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านระบบ GFMIS รายการค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว0758 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1