วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 4809 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ประเภท1
27 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 4780 แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2559 ที่ 0023.4/ว 201 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 4752 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 4664 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 4665 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 193 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 4609 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 5) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2559 ลย 0023.1/ว142 การดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 4559 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1