วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 2106 การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 130 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3259 สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3260 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School : LSS) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 ที่ ลย0023.2/ว2363 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3261 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3262 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 4) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3226 สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพร (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3149 การใช้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 129 แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1