วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 6043 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ประเภท1
1 ก.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 6045 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 4) ประเภท1
31 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 6001 สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 5924 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของอปท.ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของอปท. (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 5691 การเตรียมความพร้อมรองรับตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 5711 รายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท.ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 5660 แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 5633 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 5634 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 18 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2558 ลย 0023.4/ว 5511 การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1