วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๐๓๗ ฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ม.ค. 2558 ที่ ลย0023.3/ว 596 การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2558 ที่ ลย 0037.2/ว032 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๓๗๑ การจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๕๐๙ ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๐๑๒ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๑ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓๕ และ ๓๖ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 027 สำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 416 สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูกรณีที่นำคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งและสูงกว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งมาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2558 ลย.๐๐๒๓.๒/ว ๒๘ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึุกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1