วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๙๔๒ ชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๑ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๘๑ การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญฯ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๖๕ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๐ การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพารา (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๙๓ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๒๙ แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๖๗๐ แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๑๘ รายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ (แบบ ๑-๒) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๗๔ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับศูนย์เด็กเล็กทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1