วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๙๓ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๒๙ แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๖๗๐ แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๑๘ รายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ (แบบ ๑-๒) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙๗๔ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับศูนย์เด็กเล็กทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๒๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๑๗ หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๐๙ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๐๗ แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๔๕๑๑ ขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1