วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.พ. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๓๘ การจัดทำคู่มือประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ ประเภท1
27 ก.พ. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๐๘๘ แจ้งบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกภาฯ ประเภท1
26 ก.พ. 2558 ลย ๐๐๒๓.๒/ว๐๘๗ ขอเชิญประชุมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
23 ก.พ. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๓๐๓ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 1187 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2558 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๗๐ การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๔๘ มาตรป้องกันการทุจรริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2558 ลย.๐๐๒๓.๒/ว ๗๖ การตรวจสอบคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
13 ก.พ. 2558 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว1025 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1