วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 168 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประเภท1
27 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 4039 ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3976 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3932 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3933 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3879 รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3790 ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3779 การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 3728 การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
14 มิ.ย. 2559 ที่ ลย 0023.2/ว 3708 การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1