วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ต.ค. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว6174 โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว แจ้งการโอนจัดสรรแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๖๒๐๔ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ประเภท1
22 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๘๘ ประชาสัมพันธ์การจัดทำหน้าเว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๙๒ สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๑๐๙ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๘๐ การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๗๙ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด ๑-๓ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๗๘ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสวัสดิการครูผู้ดูและเด็ก ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๙๓ การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1