วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๕ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรสถานที่กลาง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๓ การสำรวจขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงาน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว6174 โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ ลย 0023.3/ว แจ้งการโอนจัดสรรแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๖๒๐๔ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๒๘๘ ประชาสัมพันธ์การจัดทำหน้าเว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูล (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๙๒ สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๑๐๙ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๘๐ การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๙๗๙ การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด ๑-๓ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1