วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ส.ค. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 278 การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 274 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 5251 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 5252 ความหมายของมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 5143 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (ส.ค. - ก.ย.2558) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 5142 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (ส.ค. - ก.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 5171 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 3) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2558 - 6 กระบวนงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
23 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 5108 การบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 265 แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2558 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1