วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 8402 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 8403 สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 328 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ลย 0023.4/18625 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.2/ว 8041 สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 7926 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นประจำเดือนภาษีสิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.5/ว 7925 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองประจำเดือนภาษีกรกฎาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.4/ว 8000 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้อง (CCTV) และกิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.2/ว 7921 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย (ก.อบต.) ในตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ที่ ลย 0023.3/ว 7957 การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1