วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๗๙ แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๕๖๖๘ แนวทางเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๙๘ การสำรวจงบประมาณเพื่อการจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔๖๖ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 58 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๙ การรายงานยอดผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๙๘ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๑๐ การสำรวจเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๘ แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๓๙ การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๗ การขอรับเงินคืนจากโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1