วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๑๐ การสำรวจเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๘ แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๓๙ การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๗ การขอรับเงินคืนจากโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2557 ลย ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๒ ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๐๑ ขอขัอมูลเกี่ยวกับประปา (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๙๔ การโอนจัดสรรเงินสนับสนุนศพด. งวด 3 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๗๒ การกันเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๓๔ แนวทางการกำกับดูแลอปท. ประกาศคสช.104 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๐๓ การจัดสรรเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(งวด 2) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1