วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 108 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งเสนอ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.5/ว 107 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะของอปท.เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
28 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.5/ว 106 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะของอปท.เดือนมกราคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.2/ 6905 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.5/ว 2526 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.3/ว 2424 การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.4/ว 2375 การปฏิบัติตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2559 ที่ ลย 0023.5/ว 2182 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2559 ลย 0023.2/5810 ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2559 ลย 0023.1/ว 2272 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 25 วัน) ประเภท1