วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๖๓ สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ให้กสถ.สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท1
23 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๕๕ การโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๒ ประเภท1
23 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๕๔ การโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๑ ประเภท1
23 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๒๗ การประชุมชี้แจงเร่งรัดการบันทึกบัญชี E-LAAS ประเภท1
18 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๑/ว ๔๐๖๘ การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๘๒ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๑๘๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว ๔๓๐๕ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวตามประกาศ คสช. (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๒/ว ๓๘๑๑ ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2557 ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๐๖ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1