เทศบาลตำบลเอราวัณ ขอเขิญร่วมงาน”กีฬาเอราวัณสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๘”ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังม่วง

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโนนถาวร-ห้วยฮ้อ บ้านโนนถาวร ม.13

0

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลเอราวัณ ได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะที่ทันสมัยในการอำนวยการความสะดวกด้านจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

0

โครงการพาเพื่อนเข้าวัด ประจำปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดโครงการพาเพื่อนเข้าวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ วัดโนนถาวรพัฒนาราม บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย การจัดงานครั้งนี้ มีหมู่บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตตำบลเอราวัณ จำนวน 4 โรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตำบลเอราวัณ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเอราวัณ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ผานาง-ผาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิทยา สันติคุณ นายอำเภอเอราวัณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลเอราวัณ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สอ.)

เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สอ.) เทศบาลตำบลเอราวัณขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยนำพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้

0

โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ธรรมชาติ เนื่องใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และโครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ธรรมชาติ เนื่องใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี นายกเทศมนตรี ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ พร้อมด้วยชาวบ้านหัวฝาย หมู่ 2,4,11 และ16 ตลอดจนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0
Page 1 of 4 1234