โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเอราวัณ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ผานาง-ผาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิทยา สันติคุณ นายอำเภอเอราวัณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลเอราวัณ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

0

Add a Comment