โครงการพาเพื่อนเข้าวัด ประจำปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดโครงการพาเพื่อนเข้าวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ วัดโนนถาวรพัฒนาราม บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 6 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย การจัดงานครั้งนี้ มีหมู่บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตตำบลเอราวัณ จำนวน 4 โรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ตำบลเอราวัณ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

0

Add a Comment