วิสัยทัศน์

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน