ประวัติความเป็นมา
                เทศบาลตำบลเอราวัณ ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า ERAWAN SUBDISTRICT MUNICIPALLITY      เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคล เดิมเรียกว่า สภาตำบลเอราวัณ มีคณะกรรมการสภาตำบล ทำหน้าที่บริหารกิจการของสภาตำบล

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2538 และสภาตำบลเอราวัณ  ก็ได้รับการประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  19  มกราคม  2539 และได้ประกาศ    ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเอราวัณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2551

ทำเนียบผู้บริหาร

เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 1. นายคำมี คูณแสง ประธานกรรมการบริหาร 2539-2540
 2. นายณรงค์พัฒน์ ต่างใจ ประธานกรรมการบริหาร 2540-2543
 3. นายเจริญ วิยะวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 2543-2545
 4. นายเจริญ วิยะวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2545-2547
 5. นายธีระ ศรีเมืองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2547-2551
 6. นายธีระ ศรีเมืองแก้ว นายกเทศมนตรี 2551-2555
 7. นายคงเดช วรรณชัย นายกเทศมนตรี 2555-ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภา

เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 1. นายวินิตย์ ผลดี ประธานสภาอบต 2539-2541
 2. นายสุนทร ศรีสะอาด ประธานสภาอบต 2541-2542
 3. นายแผง พงษ์ขันตี ประธานสภาอบต 2543-2544
 4. นายบุญส่ง โนนเดช ประธานสภาอบต 2545-2546
 5. นายเจริญ พรหมมาศ ประธานสภาอบต 2547-2550
 6. นายทองดี พลเวียงคำ ประธานสภาเทศบาล 2551-ปัจจุบัน