ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปี สิ้นสุด ที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินทต.เอราวัณ

 

งบดำเนินงาน 2561

งบดำเนินงาน