ที่ตั้งและอาณาเขต

     ตำบลเอราวัณ
ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย มีพื้นที่ 61.23
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,266 ไร่
มีที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ตั้งอยู่บ้านพรประเสริฐ หมู่ที่ 8 อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเอราวัณประมาณ 16 กิโลเมตร

แผนที่ตำบลเอราวัณ

          ลักษณะภูมิประเทศ
            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยทั่วไปร้อยละ 80 จะเป็นที่ราบและมีภูเขาประมาณ  20% สามารถแบ่งภูมิประเทศได้เป็น 2 เขต                                          
          1.เขตพื้นที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และทำนา ได้แก่บริเวณพื้นที่ของบ้านโนนถาวรหมู่ที่13 บ้านโป่งศรีโทน หมู่ที่ 6,15 บ้านวังเลาหมู่ที่ 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 3และบ้านโคกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2,4,11และหมู่ที่ 16 บางส่วน                                                 
          2.เขตพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นเขตพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชล้มลุก และพืชยืนต้นโดยมีพื้นที่ของบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านพรสว่างหมู่ที่ 14 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12และบ้านโคกสวรรค์บางส่วน        

 อาณาเขต              

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง และตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณจังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองหญ้าปล้องอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย