ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง

– ทางหลวงชนบท  สายวังไห- ท่าสะอาด

– ทางหลวงชนบท  สายขัวแตะ- บ้านโป่งศรีโทน

– ทางหลวงชนบท สายวังเลา-เอราวัณ

การไฟฟ้า

ตำบลเอราวัณรับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังสะพุง มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

และกำลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง

การประปา

แต่ละหมู่บ้านในตำบลเอราวัณมีประปาประจำหมู่บ้าน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการเอง ส่วนเทศบาลตำบลเอราวัณใช้บริการระบบประปาหมู่บ้านพรประเสริฐ หมู่ 8

โทรศัพท์

เทศบาลบาลตำบลเอราวัณได้บริการโทรศัพท์และเครือข่ายอินเตอร์จากบริษัท ทีโอที จำกัด  สาขาวังสะพุง และสำหรับประชาชนในพื้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

มีหน่วยให้บริการไปรษณีย์    จำนวน  1  แห่ง