ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร                                                 

ประชาชน  ประมาณ 70 %  ประกอบอาชีพทำนา อีก 30%  เลี้ยงปศุสัตว์ ,ทำไร่ ,ขายล็อตเตอรี่       

การปศุสัตว์                                                   

มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึงจะจําหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น ไก่ เป็ด  สุเป็นต้น                                                             

การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ                                                     

พื้นที่ตำบลเอราวัณ เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่ มีร้านค้าอุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งตลาดนัดสัญจรเข้ามาเปิดตลาดเป็นประจำ                                                               

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลด้านการเกษตร                                                         

ในพื้นที่ตำบลเอราวัณ  ไม่มีระบบชลประทานในพื้นที่ อาศัยน้ำจากลำน้ำพื้นที่และน้ำในฤดูฝน                                             

         

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิต ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)
1) ทำนา      ข้าวเหนียว 240/1,560 2,000 800-2,000 3,000
2) ทำสวน      สวนยางพารา 352/9,629 250 2,000 7,125
3) ทำไร่      ไร่อ้อย

 

 290/6,808 15 ตัน 6,500 30,000
   

ไร่ข้าวโพด

 124/1,860 800-1,200 ก.ก. 1,200 3,500
   

ไร่มันสำปะหลัง

349/5,860 4-5 ตัน 2,000 4,800
ประเภทแหล่งน้ำทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝน การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
1) ห้วย / ลำธาร / /
2) หนองน้ำ / บึง / /
3) อ่างเก็บน้ำ / /
4) ฝาย / /
5) สระ / /
7) ประปาหมู่บ้าน

 

/ /