ทรัพยากรธรรมชาติ
 น้ำ
– ฝาย จำนวน 4 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น จำนวน 15 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน           จำนวน 16 แห่ง
– ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ตำบลเอราวัณ ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการตามลำดับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็  ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม  ประชาชนทำนาปีละ 1 ครั้ง
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะปลูกถั่วเหลือง