สภาพทางสังคม

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา                   3     แห่ง

ระดับขยายโอกาส                    2     แห่ง

ระดับมัธยมศึกษา                     1    แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   8    แห่ง

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน      1     แห่ง

สาธารณสุข

ในพื้นที่ตำบลเอราวัณมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรประเสริฐ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งศรีโทน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย

ยาเสพติด

ผู้เสพสารเสพติด ที่ได้รับการบำบัด    จำนวน   80  คน

การสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ      จำนวน  1,312 คน

คนพิการ      จำนวน  264  คน

ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว  จำนวน 21 คน

รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด