นางจันได. บุติมาลย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

นายสุพล. สอนสุภาพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ


นายเทียนทอง วงษา
เลขานายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ


นายสมภาร พานเมือง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ