กองช่าง


นายอุเทน   แสงนาโก
ปลัดเทศบาล


นายเฉลิม    โยธามาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนงค์รัก   ตะนะสอน
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ

นางสาวชนิดา   เกตุแก้วเกลี้ยง
นักวิชาการเกษตร

นางสาวนิศานาถ    ดวงท้าวเศษ
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวผกากรอง   พลโรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์    นันตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุดาวรรณ   สว่างชาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษ์    บัวงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชลิดา   สงกา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีระเดช   แก้วบุดดา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายเฉลิมเกียรติ     โยธามาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวพรนภา   เขตมนตรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวรัชณีวรรณ   พรหมมาศ
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวธิดา    วรรณชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์    บำรุงสำราญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา