กองคลัง

นางอมรรัตน์   อินศร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางแคทลียา  บุษาเนตน์
นักบริหารงานคลัง

นายสมเจตน์    บุญศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางฐิติพร   บำรุงสำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนารี   แอมปัชชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวน้ำค้าง   กำแก้ว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายปรีชาวุฒิ  ถนอมชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางมนทิรา   โคคตรมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาว นิภาพร   วรรณพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้