ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการสำนักปลัด

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองคลัง

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกองช่าง