มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว